Algemene Voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden staat omschreven op welke basis u een relatie aan gaat met De Voetreflextherapeut. Rechten, plichten en verwachtingen, die gelden als u behandeld wordt. Andere dan deze Algemene Voorwaarden gelden niet.

Definities

De therapeut: Agnes Zonnenberg, natuurgeneeskundig therapeut

Cliënt: De persoon die zich voor behandeling bij de De Voetreflextherapeut heeft gemeld.

Behandelplan: Op intake, anamnese en onderzoek gebaseerd behandelingsplan met als doel de gezondheidsklacht van de cliënt weg te nemen of te verminderen.

Behandeltraject: het onderling overeengekomen traject van meerdere behandelafspraken, met richtlijnen voor planning (dagelijks, wekelijks, 2-wekelijks, 4-wekelijks)

Behandeling en dossier

De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal wordt weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

De cliënt neemt kennis van het behandelplan en stemt hiermee in, voordat het behandeltraject wordt gestart.

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de, middels het intake- en anamneseformulier, aan de therapeut verstrekte relevante informatie. Dit betreft zowel praktische informatie, zoals geboortedatum en adres, als informatie aangaande de klacht en gezondheid van de cliënt.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging behandelingen

Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt, tegen het advies van de therapeut in, het traject beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het behandeltraject voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan het overeengekomen behandeltraject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal, desgewenst,  in een dergelijke situatie hulp en advies bieden bij het vinden van een andere therapeut.

Tarieven, betaling en annulering

De therapeut informeert de cliënt over de gehanteerde tarieven, die overeenkomen met de informatie op de website en de prijslijst. Bij een geplande aanpassing van de tarieven, dient de therapeut dit tijdig aan te kondigen. Tijdig is uiterlijk bij het vastleggen van de behandelafspraak.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Betalingswijze: De behandelingen kunnen contant of per bank (Ideal) betaald worden. Dit wordt in overleg besloten. De betalingstermijn per bank is 10 dagen.

De therapeut dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, zo tijdig mogelijk de cliënt te informeren. Zij dient hiervoor de meest efficiënte beschikbare contactmogelijkheden van de cliënt te benutten.

Aansprakelijkheid en klachtenregeling

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode, zie RBCZ.

Bij klachten dient u zich eerst tot de therapeut te wenden. Als hier geen duidelijkheid uit voort komt en u verder wil met uw klacht, kun u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Quasir.

Voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is de therapeut via de FAGT aangesloten bij Zorggeschil